Categories
Uncategorized

How to write good news

1. Find events or events to be made news.

* News contains events and events that are actual and important to be disseminated, for example; events or occurrences of fires, natural disasters, and other sudden events that attract public attention. If there are no events or incidents, it is necessary to search for unique activities or events or incidents that have arisen in the community, such as news about officials visiting traditional markets.

2. News Source Search

* When the event or incident that will be used as news has been found, the news writer needs to find the right source of information so that the content of the news is accurate, for example news about theft, robbery, accidents and others, therefore to get information by conducting interviews with the relevant police, eye witnesses, or local/neighborhood residents.

3. Interview, Observation and Documentation

* Conducting interviews needs to be done to obtain facts about events and incidents that occurred, victim data, place of occurrence / chronology of events as well as victim data and the incident process. Interviews were conducted through question and answer with sources of information. Observation is done by observing the symptoms that appear at the scene. Meanwhile, documentation is done by searching and collecting data from books or other documents.

4. Take Notes of Important Things

* In the process of searching for information, it is necessary to record important things regarding the news to be written.

In recording news writing, it can be guided by 5W1H questions, namely:

* What : what event happened.

* Who : who is involved in. the event or occurrence.

* Where: where the event or incident occurred.

* When: when the event or incident occurred.

* Why: why the event or incident occurred.

* How: how the process of occurrence of events and events.

5. Create a News Outline

* News framework is a rough description of how the information that has been collected will be combined in a news report. News consists of 3 (three) elements, namely the title, terrace, and the completeness or explanation of the news. The news model that is written can also be in the form of direct news which presents the 5W+1H element at the beginning of the paragraph (usually in the first and second paragraphs) or also indirect news which presents the 5W+1H element in the middle to the end of the paragraph.

6. Writing News Terrace

* News Terrace is the first paragraph of a news story. News stories should be summarized, and should begin with the elements “who” (who) and “what” (what). Adjust the writing structure with the Indonesian language rules, namely SPOK (Subject, Predicate, Object, and Description). For news about events or events that will occur, the elements of time and place are usually placed at the end of the paragraph. Use as few quotes or questions as possible in the headlines.

7. Writing News Content

* The content of the news is a detailed information to be conveyed in a news. The content of the news is written after the news terrace. In writing news content, it should be arranged in short paragraphs containing 3 to 5 sentences. Try also that each paragraph contains only one idea. Paragraphs that are short and contain only one idea will encourage readers to continue reading and make it easier for readers to scan.

8. News Editing

* News editing is done to avoid errors in writing information that may occur, such as spelling (name, location, etc.), grammar, sentence meaning, differentiating opinions from facts. In writing the news that will be published, care must also be taken so as not to violate the journalistic code of ethics. After making a revision, it is better to re-read the news that will be made, then revise it again, read it again, and revise it again and again until you are absolutely sure that the news written has no errors.

Categories
Uncategorized

PIKAVIPIT JA KEHITYSTRENDIT

Pikavippien ja monikulttuurisen johtamisen käsitteistö muuttuu jatkuvasti. Alun perin termi diverse tarkoitti normista poikkeavaa, nega­tiivisesti erilaista, outoa, kummallista. Negatiivinen sävy elää edelleen sitkeästi ja moninaisuuden hyödyllisyyttä on todistet­tava todistamisen jälkeenkin. Vastustusta vähentääkseen orga­nisaatiot ovat aika ajoin muuttaneet terminologiaansa. Tasa-arvon edistämisen sijasta ne puhuvat nyt monikulttuurisuudes­ta ja pikavippi -tietouden lisäämisen sijasta diversity managementista.

Tämän hetken ilmaisu on englannin kielessä diversity and inclusion, jonka hieman jähmeänkuuloinen käännös voisi olla “moninaisuus ja osallistaminen”. Jotkut kansainväliset organi­saatiot kuitenkin pysyvät aiemmin valitsemallaan linjalla. Esimerkkinä mainittakoon Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja Euroopan Investointipankki (EIB), jotka käyttävät johdon­mukaisesti sanaparia gender and diversity muistuttaakseen su­kupuolten välisen tasa-arvon merkityksestä uudessakin viite­kehyksessä.

Pikavipit, vääryyksien korvaaminen ja affirmative action

Yhdysvalloissa pikalainojen ja monikulttuurisen johtamisen alkuperäisenä motiivina oli historiallisten vääryyksien ja syrjinnän korjaa­minen ja korvaaminen, tasaveroisten oikeuksien turvaami­nen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdolli­suudet koulutukseen ja työelämään. Vastaukseksi luotu affirmative action -toiminta pyrki aktiivisesti lisäämään vähemmis­töjen osuutta yliopistokoulutuksessa ja työelämässä; tulosten arviointi perustui pääasiassa tilastoihin. Vähitellen huomiota alettiin kiinnittää opiskelupaikan ja työllistymisen lisäksi myös arvosanoihin, suoritusarvioihin, palkkaan ja etuihin. Muutosta vauhditettiin vähemmistöille suunnatuin tukiohjel­min, erityiskurssein ja kohdennetuin mentorijärjestelmin tai yksinkertaisesti määräämällä kiintiöitä ja alentamalla hyväksymiskriteereitä ja vaatimustasoa. Viimeksi mainitut toimen­piteet herättivät runsaasti kritiikkiä.

Samantyyppisiä keinoja on käytetty muuallakin maailmas­sa: Australiassa, Belgiassa, Kanadassa, Malesiassa, Sri Lankas­sa ja niin edelleen. Etelä-Afrikassa tulivat yleisiksi ns. bridging-ohjelmat, joiden avulla haluttiin turvata mustien ja vä­rillisten mahdollisuudet saada opetusta ja vippi -tietoutta, joita apartheidin ai­kana heidän peruskoulutukseensa ei sisältynyt. Tavoitteena on kompensoida aiempia vääryyksiä ja varmistaa mustien kil­pailukyky valkoisen väestön kanssa esimerkiksi yliopistojen vaatimustasoa ja valintakriteereitä alentamatta. Seuraavassa kirjoituksessa perehdytään tarkemmin pikavippivertailuihin ja niiden toimintaperiaatteisiin, joista Pikavippi.fm on hyvä esimerkki. Ulkomaisista payday loan comparison sivustoista 101 Payday Loans on mainitsemisen arvoinen.

Ideologisena tunnuspiirteenä edellä mainituille tasa-arvon edis­tämisohjelmille oli samankaltaistaminen ja yhdenmukaistaminen, perinteisten normien täyttäminen.

 

Categories
Uncategorized

Oil Prices Soar After Falling Almost 10 Percent

The increase in world oil prices was supported by supply concerns as Russian gas flows to Europe fell and the European Union sought support for the Russian oil embargo.

Russian gas flows to Europe via Ukraine fell by a quarter after Kyiv suspended use of a key transit route, blaming interference by Russian occupying forces. This is the first time exports through Ukraine have been disrupted since the invasion.

Brent crude oil prices were up $5.63, or up 5.5 percent, to $108.09 a barrel as of 13:13 EDT.

Meanwhile, the price of US West Texas Intermediate crude oil rose USD 6.47 to USD 106.23.

“I suspect the gas disruption in Ukraine is having a growing impact,” said Jeffrey Halley, analyst at broker Oanda.

The European Union has proposed an embargo on Russia’s oil, which analysts say will further tighten markets and divert trade flows. A vote, which requires unanimous support, has been postponed as Hungary has struggled as an opposition.

“Prices will continue to move up especially if the European Union reaches an agreement to stop buying Russian oil above this year’s balance,” said Andrew Lipow, president of Lipow Oil Associates in Houston.

U.S. crude stockpiles rose more than 8 million barrels in the past week, due to another major release from strategic reserves, the Energy Information Administration said.

Commercial crude inventories have grown as the White House has chosen to flood the market with oil to offset rising prices.