Categories
Uncategorized

PIKAVIPIT JA KEHITYSTRENDIT

Pikavippien ja monikulttuurisen johtamisen käsitteistö muuttuu jatkuvasti. Alun perin termi diverse tarkoitti normista poikkeavaa, nega­tiivisesti erilaista, outoa, kummallista. Negatiivinen sävy elää edelleen sitkeästi ja moninaisuuden hyödyllisyyttä on todistet­tava todistamisen jälkeenkin. Vastustusta vähentääkseen orga­nisaatiot ovat aika ajoin muuttaneet terminologiaansa. Tasa-arvon edistämisen sijasta ne puhuvat nyt monikulttuurisuudes­ta ja pikavippi -tietouden lisäämisen sijasta diversity managementista.

Tämän hetken ilmaisu on englannin kielessä diversity and inclusion, jonka hieman jähmeänkuuloinen käännös voisi olla “moninaisuus ja osallistaminen”. Jotkut kansainväliset organi­saatiot kuitenkin pysyvät aiemmin valitsemallaan linjalla. Esimerkkinä mainittakoon Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja Euroopan Investointipankki (EIB), jotka käyttävät johdon­mukaisesti sanaparia gender and diversity muistuttaakseen su­kupuolten välisen tasa-arvon merkityksestä uudessakin viite­kehyksessä.

Pikavipit, vääryyksien korvaaminen ja affirmative action

Yhdysvalloissa pikalainojen ja monikulttuurisen johtamisen alkuperäisenä motiivina oli historiallisten vääryyksien ja syrjinnän korjaa­minen ja korvaaminen, tasaveroisten oikeuksien turvaami­nen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdolli­suudet koulutukseen ja työelämään. Vastaukseksi luotu affirmative action -toiminta pyrki aktiivisesti lisäämään vähemmis­töjen osuutta yliopistokoulutuksessa ja työelämässä; tulosten arviointi perustui pääasiassa tilastoihin. Vähitellen huomiota alettiin kiinnittää opiskelupaikan ja työllistymisen lisäksi myös arvosanoihin, suoritusarvioihin, palkkaan ja etuihin. Muutosta vauhditettiin vähemmistöille suunnatuin tukiohjel­min, erityiskurssein ja kohdennetuin mentorijärjestelmin tai yksinkertaisesti määräämällä kiintiöitä ja alentamalla hyväksymiskriteereitä ja vaatimustasoa. Viimeksi mainitut toimen­piteet herättivät runsaasti kritiikkiä.

Samantyyppisiä keinoja on käytetty muuallakin maailmas­sa: Australiassa, Belgiassa, Kanadassa, Malesiassa, Sri Lankas­sa ja niin edelleen. Etelä-Afrikassa tulivat yleisiksi ns. bridging-ohjelmat, joiden avulla haluttiin turvata mustien ja vä­rillisten mahdollisuudet saada opetusta ja vippi -tietoutta, joita apartheidin ai­kana heidän peruskoulutukseensa ei sisältynyt. Tavoitteena on kompensoida aiempia vääryyksiä ja varmistaa mustien kil­pailukyky valkoisen väestön kanssa esimerkiksi yliopistojen vaatimustasoa ja valintakriteereitä alentamatta. Seuraavassa kirjoituksessa perehdytään tarkemmin pikavippivertailuihin ja niiden toimintaperiaatteisiin, joista Pikavippi.fm on hyvä esimerkki. Ulkomaisista payday loan comparison sivustoista 101 Payday Loans on mainitsemisen arvoinen.

Ideologisena tunnuspiirteenä edellä mainituille tasa-arvon edis­tämisohjelmille oli samankaltaistaminen ja yhdenmukaistaminen, perinteisten normien täyttäminen.